Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Nahrať CV:


Čestne prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že agentúra môže v prípade, že to bude vyžadovať charakter sprostredkovaného zamestnania vyžiadať všetky doklady, potvrdzujúce uvedené údaje. Všetky uvedené údaje poskytujem agentúre dobrovoľne. Svojim podpisom dávam výslovný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov agentúrou pre potreby sprostredkovania zamestnania, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. Ochrana osobných údajov. Súhlasím s tým, aby agentúra poskytla moje osobné údaje, potrebné pre sprostredkovanie zamestnania (meno, adresu, údaje o vzdelaní a praxi) svojim zmluvným partnerom – zamestnávateľom. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.