Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Návrh Zmluvy


Zmluva o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

uzavretá v zmysle ust. § 25 a nasl. zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti medzi:

sprostredkovateľom zamestnania za úhradu:

Obchodné meno: Ing. Jozef Majera
Sídlo: Seredská 32, 917 05 Trnava 
Zastúpená: Ing. Jozefom Majerom
IČO: 46 859 551
DIČ: 1030710 714 
Registrácia: č. ObU-TT-OZP1-2012/13001-2
Kontakty: tel.: +421 905 33 22 09
Banka: Fio Banka, a.s. 2500705110 / 8330
nie som plátcom DPH

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

a

Záujemcom - zamestnávateľom, u ktorého má byť sprostredkované zamestnanie za úhradu: 

Obchodné meno:
Sídlo:  
Zastúpená:
IČO:
DIČ: ...............................
IČ DPH: .............................. 
Banka: .............................
Kontaktná osoba:
 
(ďalej len „záujemca“)

Sprostredkovateľ a záujemca, u ktorého má byť sprostredkované zamestnanie za úhradu uzatvárajú podľa ust. § 642 a nasl. Obchodného zákonníka túto dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu:

I. Predmet zmluvy

Sprostredkovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Záujemca príležitosť uzavrieť pracovnú zmluvu s treťou osobou (ďalej len „Kandidát“), za podmienok uvedených v bode II. tejto zmluvy, vrátane s tým súvisiacou poradenskou činnosťou personalistu. Výsledkom tejto činnosti bude uzavretie pracovnej zmluvy medzi Záujemcom a Kandidátom.
Tretia osoba sa stáva kandidátom v okamihu, keď Sprostredkovateľ oznámi jej totožnosť Záujemcovi, prípadne v okamihu, keď  Sprostredkovateľ oznámi tretej osobe údaje Záujemcu.

II. Podmienky uzavretia pracovnej zmluvy
Obsadzované miesta/pozície: Neoddeliteľnú časť tejto zmluvy tvorí popis pracovnej pozície: a) xxx

Popis pracovnej pozície tvoria súčasť tejto Zmluvy a boli odoslaná Záujemcovi dňa xx. xx. 2022.

III. Odmena
Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi odmenu:
600 eur po podpísaní zmluvy (nevyhnutné náklady na réžie, najmä na cestovné).

a koncovú odmenu za vyhľadanie kandidáta v sume: 2,8 násobku mesačnej mzdy kandidáta, najmenej však 3 500,- eur.

ktorá je splatná nasledovne:

A) 30 % z tu vyššie uvedenej sumy splatnej po predstavení najmenej troch vhodných kandidátov pre vyhľadávanú pozíciu. Pod predstavením vhodných kandidátov v tu vyššie uvedenej vete sa rozumejú takí predstavení kandidáti, ktorých Záujemca pozve na osobný pohovor.

B) Zvyšnú časť odmeny (70%) z uvedenej sumy splatnej po podpísaní pracovnej zmluvy s vybraným kandidátom a jeho nastúpení do pracovného pomeru.

Faktúra pod písmenom a) je splatná do 5 dní od ich doručenia emailom. Faktúry pod písmenom b) a c) sú splatné do 30 dní od ich doručenia. Zmluvné strany sa dohodli, že, ak sa Záujemca dostane do omeškania s platením odmeny, je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Nárok Sprostredkovateľa na odmenu vzniká aj po zániku tejto zmluvy. Nárok na odmenu Sprostredkovateľovi vznikne aj v prípade, že Kandidát nastúpi u Záujemcu i na iný druh práce alebo na inú pozíciu ako je uvedené v bode II. tejto zmluvy, alebo tiež v prípade iných zmien oproti podmienkam dohodnutým v bode II. tejto zmluvy, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak. 

IV. Oznamovacia povinnosť

Zmluvné strany sú povinné si bezodkladne oznamovať všetky rozhodujúce okolnosti pre plnenie tejto zmluvy, obzvlášť uzavretie zmluvy s Kandidátom, a to do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti. Pokiaľ sa dozvie Sprostredkovateľ o takejto okolnosti z iného zdroja, alebo po 7 dňoch odo dňa nástupu Kandidáta do práce, má nárok na zaplatenie odmeny, pokiaľ mu Záujemca vierohodne nedokáže opak. Pokiaľ Záujemca v lehote 2 dní od zaslania akejkoľvek prvej informácie o Kandidátovi zo strany Sprostredkovateľa prehlási, že (a to bez ohľadu na formu) Kandidát už bol sprostredkovaný inou osobou, alebo sám priamo prejavil záujem o uzavretie pracovnej alebo inej zmluvy so Záujemcom, alebo tento záujem sám prejavil priamo Záujemca a zároveň túto skutočnosť hodnoverne preukáže, nevzniká Sprostredkovateľovi nárok na dohodnutú odmenu. Ak mu však niektorú z uvedených skutočností hodnoverne nepreukáže, je nárok Sprostredkovateľa na odmenu zachovaný. 

V. Krátenie dohodnutej odmeny

Pokiaľ bude s Kandidátom ukončený pracovný pomer do 3 mesiacov od platnosti pracovnej zmluvy a pokiaľ mala táto trvať dlhšie, má Záujemca právo buď na sprostredkovanie iného Kandidáta bez úhrady alebo na navrátenie pomernej časti odmeny.

Vrátenie pomernej časti odmeny je nasledovné:

pokiaľ bude pracovnoprávny vzťah s kandidátom skončený do 30 dní odo dňa platnosti pracovnej zmluvy 40% zaplatenej odmeny, 
pokiaľ bude pracovnoprávny vzťah s kandidátom skončený do 60 dní odo dňa platnosti pracovnej zmluvy 30% zaplatenej odmeny,
pokiaľ bude pracovnoprávny vzťah s kandidátom skončený do 90 dní odo dňa platnosti pracovnej zmluvy 20% zaplatenej odmeny,

avšak len za predpokladu, že pracovný pomer ukončil Záujemca z dôvodov na strane Kandidáta, prípadne že pracovný pomer ukončil zamestnanec z iných dôvodov ako z dôvodu, že si Záujemca, ako zamestnávateľ, riadne neplnil svoje povinnosti vyplývajúce mu z pracovno-právnych predpisov alebo z uzavretej zmluvy. Tieto skutočnosti je Záujemca povinný takého skončenie pracovno-právneho vzťahu Sprostredkovateľovi písomne oznámiť a hodnoverne preukázať do 7 dní, inak mu nárok na vrátenie odmeny, alebo jej časti, zaniká.  
         V prípade, ak Sprostredkovateľ vráti Záujemcovi odmenu alebo jej časť a Záujemca opätovne uzavrie s Kandidátom pracovnoprávny – vzťah do 12 mesiacov od uzavretia tejto zmluvy, bude Záujemca povinný vrátenú odmenu alebo jej časť znovu zaplatiť Sprostredkovateľovi. To platí aj v prípade, ak takáto skutočnosť nastane až po zániku tejto zmluvy.    
Sprostredkovateľ a záujemca sa môžu dohodnúť i na nahradení pozície iným kandidátom.

VI. Zodpovednosť

Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú Záujemcovi, príp. iným osobám v dôsledku sprostredkovania a poradenstva, obzvlášť za akékoľvek konanie Kandidáta. 

VII. Iné dojednania

Ak Záujemca odporučí Kandidáta tretej osobe a táto s ním uzavrela pracovnú alebo inú obdobnú zmluvu, alebo pokiaľ Záujemca Kandidáta odmietne a potom s ním sám alebo prostredníctvom tretej osoby uzavrie pracovnú alebo inú obdobnú zmluvu v dobe 12 mesiacov od dňa uzavretia tejto zmluvy, je Záujemca povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi odmenu vo výške dohodnutej v tejto zmluve. 

Sprostredkovateľ má na vyhľadanie uvedenej pracovnej pozície exkluzivitu. Sprostredkovateľ má na vyhľadanie predmetnej pracovnej pozície časovú lehotu 9 týždňov od objednávky resp. podpísania Zmluvy.

VIII. Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany prehlasujú, že informácie o druhej strane a Kandidátovi sú prísne dôverného charakteru a zaväzujú sa urobiť všetko pre to, aby neboli prezradené tretím osobám alebo použité v neprospech zmluvných strán alebo v rozpore s touto zmluvou. Tieto informácie sú alebo môžu byť predmetom obchodného tajomstva a podliehať ochrane dát a strany budú toto vždy rešpektovať. Zmluvné strany majú povinnosť si bez omeškania oznamovať a príp. doložiť všetky skutočnosti dôležité pre plnenie záväzkov z tejto zmluvy a zmeny svojich právnych pomerov, alebo tak spraviť na vyžiadanie. 

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
Zmluva môže byť ukončená dohodou, alebo jednostranne písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodov s tým, že výpovedná doba je 2-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede. Ukončením zmluvy nie sú dotknuté nároky vzniknuté z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná výpoveď sa považuje za doručenú i v prípade odmietnutia prevzatia zásielky druhým účastníkom zmluvy, a to dňom kedy bude zásielka vrátená odosielateľovi a tiež v prípade neprevzatia zásielky druhým účastníkom zmluvy, a to dňom kedy bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Vzniku práva Sprostredkovateľa na odmenu nebráni skutočnosť, že podmienky na vznik nároku na odmenu budú splnené až po zániku zmluvy.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch kópiách, jedna pre každú zmluvnú stranu.  Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom k tejto zmluve.

Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, nimi schválená, a keďže jej obsah je v úplnom súlade s prejavmi ich vážnej a slobodnej vôle, túto na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.


V Trnave dňa xx.xx.2022 V xxxx dňa xx. xx. 2022
...............................................                    ...............................................